2023 hun mer Amplatz vun enger Grosser Bürg lauter kleng Burgen bei eis virum Home gebaut.

An der Hoffnung dass mer 2024 erëm kennen eng “Grouss” Buerg bauen